Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Volley Meerkerk‘95, gevestigd te Meerkerk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40324868, hierna te noemen: `de Vereniging`. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretariaat (at) volleymeerkerk.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers  
         
Onderzoeken of u lid kan worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Nevobo lid-nummer  
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • Secretariaat;
 • Sportlink;
 • Nevobo  
Administratie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Bankgegevens  
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
 • Financiële administratie VM
 • Secretariaat
 • Rabobank  
Interne communicatie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
Toestemming Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.
 • Bestuur
 • Commissies 
 • Organisatoren activiteiten
Informatievoorzieningdoor middel van de website, social media of het programmaboekje van VM of directe tegenstander
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Teamfoto
 • Indien van toepassing: functie binnen de vereniging  
Toestemming Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna.
 • Fotograaf
 • Website
 • beheerder

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap. Op grond van wettelijke verplichting is een bewaartermijn van zeven jaar van uw persoonsgegevens verplicht na beëindiging van het lidmaatschap. 

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, niet akkoord gaat met privacy policy* of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: 
Secretaris: Judie Slingerland 
E-mail: secretariaat (at) volleymeerkerk.nl
*) Het niet akkoord gaan met de privacy policy kan er toe leiden dat het lidmaatschap niet aangegaan of voortgezet kan worden.  

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Foutje gevonden? Neem contact op met Volley Meerkerk.