Volley Meerkerk'95

Momentje...

Loading...

Veilig sportklimaat

Volley Meerkerk wil graag de fijne cultuur en sfeer die er bij de vereniging heerst, behouden en waar mogelijk verbeteren. Daarom is de vereniging gestart met een traject in het kader van “veilig sportklimaat”. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alle leden van Volley Meerkerk in een prettige atmosfeer bij de vereniging moeten kunnen volleyballen, dat zij zich welkom en veilig voelen en zichzelf kunnen zijn.

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (d.d. 24 november 2015) is een wijziging van het huishoudelijk reglement vastgesteld, waardoor het bestuur van Volley Meerkerk in staat gesteld wordt een beleid op het gebied van veilig sportklimaat in te voeren. Dit beleid wordt door het bestuur niet gedetailleerd uitgewerkt, maar bevat kernwaarden die als kader dienen voor nader uit te werken gedragsregels.

De kernwaarden zijn:

 • respect en veiligheid:

bij activiteiten van de vereniging horen alle leden en bezoekers zowel in als buiten het veld iedereen met respect te behandelen zodat iedereen zich thuis en veilig voelt.

 • openheid en toegankelijkheid:

Volley Meerkerk ’95 is een vereniging die toegankelijk is voor een brede groep mensen uit Meerkerk en omstreken. Volley Meerkerk’95 is een transparante volleybalvereniging waarbij het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen duidelijk zijn. Doordat leden, ouders van jeugdleden en toeschouwers elkaar positief aanspreken en feedback geven, wordt een prettige sfeer gecreëerd.

 • boeien en (ver)binden:

Volley Meerkerk’95 streeft naar een grote mate van verbondenheid tussen leden en overige betrokkenen onderling, door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle volleybalactiviteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie. Zodat hierdoor een “wij-gevoel” heerst.

 • sportief presteren:

naast het bieden van breedtesport wil Volley Meerkerk ’95 met zowel het eerste dames- als het eerste herenteam op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Een sportieve houding (fairplay) is hierbij vanzelfsprekend.   

 • samenwerken:

binnen Volley Meerkerk’95 wordt door leden samengewerkt om de vereniging draaiende te houden en een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die volleybal een warm hart toedraagt. Dit betekent dat elk lid op zijn/haar tijd de handen uit de mouwen moet steken. Daarnaast werkt Volley Meerkerk ‘95 samen met de Meerkerkse scholen en de gemeente Zederik waarmee het een positieve rol speelt in de Meerkerkse samenleving.

 

Gedragsregels voor leden, ouders van jeugdleden, trainers/coaches en toeschouwers.

Bovenstaande normen en waarden leiden tot onderstaande gedragsregels. Zij zijn ook in lijn met de NeVoBo-gedragscode.

1. Leden

Gewenst gedrag

 • Sportieve houding (fair-play) tijdens en na training en wedstrijd:
 • ben gastheer/gastvrouw tegenover het team dat ons bezoekt, help bij problemen of onduidelijkheden die de tegenstander heeft;
 • heb respect voor de tegenstander (correcte houding, geen intimidatie, aanmoediging gericht op eigen team, handen geven aan scheidsrechter en tegenstander voor en na de wedstrijd);
 • wees eerlijk, ook wanneer dit niet in je eigen voordeel is;
 • benader ieder teamlid op gelijke wijze, positief en met respect;
 • benader betrokkenen en omstanders met respect (wees beleefd tegen de scheidsrechter en spreek publiek beleefd aan wanneer ze ongepast gedrag vertonen);
 • wees niet dronken en gebruik geen overmatig alcohol voor of na de wedstrijden;
 • heb respect voor de scheidsrechter, laat alleen de aanvoerder op respectvolle wijze bezwaar maken bij de scheidsrechter.
 • Bevorder een positieve sfeer:
 • wees hulpvaardig voor spelers die moeite hebben om zich sociaal te binden aan het team;
 • spoor medespelers aan tot respectvol en sportief gedrag wanneer nodig;
 • bied jezelf aan om te helpen (de vereniging kan alleen maar bestaan met behulp van vrijwilligers);
 • als je gevraagd wordt te helpen, wees bereid om je handen uit de mouwen te steken;
 • heb begrip voor andermans (on)mogelijkheden;
 • praat positief over elkaar;
 • praat positief over Volley Meerkerk ’95 en andere leden op sociale media zoals facebook, twitter etc.;
 • ga respectvol om met je medespelers: geen pestgedrag of ander gedrag (b.v. roddelen) dat ervoor zorgt dat een teamgenoot zich niet (meer) prettig voelt binnen het team;
 • spreek teamgenoten aan op teamafspraken (zoals een actieve deelname aan training qua tijdsinvestering en inzet, het uitvoeren van teamtaken etc.);
 • neem een enthousiaste houding aan tijdens trainingen, wedstrijden en moedig teamgenoten aan.

Waarop kunnen we spelers aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder enkele specifieke situaties, die te maken hebben met het verstoren van trainingen en wedstrijden, zoals:

 • medespelers bewegen om dingen bewust anders te doen dan wat de trainer wil;
 • medespelers beledigen of denigrerende opmerkingen over hen maken;
 • schreeuwen of ander ongepast gedrag;
 • pesten of negatief benaderen van medespelers;
 • steeds te laat komen;
 • de kleedkamers niet netjes achterlaten;
 • gebruiken van mobiele telefoon tijdens de training of wedstrijd (mobiele telefoon hoort in de tas), behalve als het vooraf overlegd is vanwege een bijzondere situatie;
 • het maken van foto’s van in de kleedkamer;
 • ongepast gedrag naar de scheidsrechter;
 • (ongevraagde) communicatie met de scheidsrechter door een ander dan de aanvoerder;
 • het slordig omgaan met materiaal en accommodatie.

2.  Ouders

Gewenst gedrag:

 • Gedrag dat de spelers helpt/ondersteunt/motiveert en niet tegenwerkt bij hun spel:
 • wees respectvol naar scheidsrechters, coaches en spelers;
 • heb een positieve houding ten opzichte van de organisatie: Volley Meerkerk ’95 werkt met vrijwilligers die hun best doen het een prettige vereniging te laten zijn. Een positieve bijdrage hieraan wordt zeer gewaardeerd;
 • heb een positieve, stimulerende en motiverende houding naar uw eigen kind en de overige kinderen (positief aanmoedigen van het team);
 • toon interesse in de sportbeoefening van uw kind;
 • geef uw eigen kind mee dat het respect moet hebben voor de trainer, de teamgenoten, de scheidsrechter en de tegenstanders;
 • motiveer uw eigen kind om zich aan de afspraken en regels te houden;
 • communiceer als er onduidelijkheid is of als u kritiek hebt op respectvolle manier met de betreffende trainer.
 • Positief meewerken aan regelingen rondom vervoer, wassen, e.d.:
 • afmelden kan soms noodzakelijk zijn, doe dit zo snel mogelijk nadat duidelijk is dat dit nodig is. Afmelden gebeurt bij de trainer, niet bij een teamgenoot;
 • kom op tijd, ook bij onderlinge afspraken over gezamenlijk rijden (tip: spreek niet enkel een gezamenlijke vertrektijd af, maar spreek ook af dat bij te laat komen de rest van het team niet wacht. Neem wel contact op met elkaar en wissel hiertoe mobiele nummers uit);
 • het maken van een taken- en/of rijschema is een gunst vanuit Volley Meerkerk ’95. Indien u het niet eens bent met het schema, wissel onderling van plek, de trainer lost dit niet op.

Waarop kunnen wij ouders aanspreken?

Gedrag dat het wedstrijdverloop negatief kan beïnvloeden, zoals:

 • zich bemoeien met kind(eren) tijdens wedstrijd of nabespreking;
 • het uitfluiten van de tegenstander en/of negatief zijn tegen spelers van het andere team en/of hun ouders;
 • zich hoorbaar bemoeien met beslissingen van de scheidsrechter;
 • op de spelersbank zitten of in het veld stappen tijdens de wedstrijd, uitgezonderd indien hulp bij het tellen of bij het invullen van het wedstrijdformulier.

  Teveel met het beleid van de trainer bemoeien, zoals:

 • de trainer regelmatig bellen met een mening over de training (deze vragen horen thuis bij de Technische Commissie van Volley Meerkerk’95);
 • in het algemeen een te belastend contact met vrijwilligers van Volley Meerkerk ’95.

3. Trainers

Gewenst gedrag:

 • In relatie tot positief en respectvol training geven en coachen:
 • positieve houding t.o.v. de spelers, zorgen voor een aangename sfeer, complimenteren (focus op wat goed gaat): eerst een compliment, daarna een verbeterpunt;
 • spelers komen om volleybal te leren; laat op gepaste wijze waardering zien over hun ontwikkeling hierin, kortom: positief trainen/coachen;
 • training afstemmen op niveau spelers en team (iedereen betrekken op eigen niveau);
 • saamhorigheid onder de spelers stimuleren;
 • succesbeleving bevorderen door kleine doelen te stellen passend bij het niveau van de spelers;
 • streven naar gelijke aandacht in trainingen en naar sociaal wisselbeleid bij jeugdwedstrijden;
 • een pedagogisch verantwoorde benadering nastreven in de trainingen;
 • een positieve voorbeeldrol vervullen, waaraan de spelers zich graag willen spiegelen;
 • benadrukken van het teamgevoel door te benoemen dat elk teamlid ongeacht niveau betrokken moet worden.
 • In relatie tot een veilig sportklimaat:
 • zieke of geblesseerde sporters benaderen met interesse en welwillendheid;
 • beseffen dat je als trainer een voorbeeldfunctie hebt;
 • normen en waarden duidelijk uitdragen, gedragsregels hanteren;
 • ouders informeren wanneer er twijfels zijn over het welzijn van een speler;
 • contact opnemen met het bestuur indien (een vermoeden van) pestgedrag, moeizame communicatie met het team of andere probleemgevallen;
 • niet in de kleedkamer van de andere sexe aanwezig zijn;
 • geen onnodig lichamelijk contact door trainer met spelers;
 • correct verbaal taalgebruik (niet vloeken, geen seksueel getinte opmerkingen);
 • goed gebruik van social media (foto’s, app-contact met jeugdspelers);
 • opstellen en hanteren van teamafspraken.

Waarop kunnen wij trainers aanspreken?

Voor de duidelijkheid volgen hieronder enkele concrete situaties:

 • Met betrekking tot ongewenst gedrag van de trainer:
 • spelers in het openbaar negatief bekritiseren;
 • altijd hulp vragen aan dezelfde persoon, bijv. de speler die altijd ja zegt;
 • zonder de uitdrukkelijke toestemming van een speler, persoonlijke of vertrouwelijke informatie openbaar maken;
 • het maken van foto’s van in de kleedkamer;
 • gedrag hanteren dat als pesten kan worden uitgelegd.
 • Met betrekking tot voorbeeldgedrag:
 • roken en/of alcohol gebruiken tijdens de training of wedstrijd;
 • zelf wel met een mobiele telefoon bezig zijn;
 • overmatig alcoholgebruik na de training of wedstrijd.

4. Toeschouwers van Volley Meerkerk ’95

Gewenst gedrag:

 • Met betrekking tot het voorbeeld zijn voor anderen:
 • gedraag u op uw best. Gebruik geen grove taal en beledig of belaag geen spelers, trainers, scheidsrechters en andere officials;
 • toon respect voor tegenstanders. Zonder hen is er geen wedstrijd;
 • maak nooit iemand belachelijk en scheld niemand uit wanneer er een fout gemaakt wordt gedurende een wedstrijd of training;
 • veroordeel elk gebruik van geweld;
 • respecteer de beslissing van de scheidsrechter, zonder scheidsrechter is er geen wedstrijd;
 • moedig iedereen altijd aan om zich aan de spelregels te houden;
 • zorg ervoor dat uw gedrag sportief is; goed voorbeeld doet goed volgen;
 • ga correct om met materiaal en de sportaccommodatie.

Waarop kunnen wij toeschouwers aanspreken?

 • schelden en onbehoorlijk taalgebruik;
 • niet respecteren van de sportaccommodatie, materiaal en andermans eigendommen;
 • respectloos gedrag naar anderen zoals persoonsgerichte opmerkingen maken richting spelers;
 • gedrag waardoor Volley Meerkerk ’95 in diskrediet wordt gebracht;
 • opmerkingen over de scheidsrechter maken;
 • niet met de wedstrijd bemoeien in tactisch opzicht.

5. Alle leden, trainers en toeschouwers van Volley Meerkerk’95
Gewenst gedrag:

 • Met betrekking tot sociale-media
 • spreek op sociale media (zoals facebook, twitter etc.) altijd positief over Volley Meerkerk ’95;
 • respecteer de privé-gegevens van trainers, coaches, team- en clubgenoten en deel deze niet via sociale media;
 • deel zonder toestemming van de betreffende persoon/personen nooit foto’s van trainers, coaches, team- en clubgenoten via sociale media, met uitzondering van foto’s van wedstrijden;
 • praat nooit negatief op sociale media over trainers, coaches, team-/clubgenoten, tegenstanders of scheidsrechters, dan wel andere personen waardoor Volley Meerkerk ’95 in diskrediet wordt gebracht.

Waarop kunnen we leden, trainers en toeschouwers van Volley Meerkerk’95 aanspreken?

 • Met betrekking tot ongewenst gedrag op sociale-media
 • bij negatieve, grove onbeschofte uitingen over Volley Meerkerk ’95, trainers, coaches,
  team- en clubgenoten of op een andere manier bij de vereniging betrokken personen,
  scheidsrechters en tegenstanders;
 • pestgedrag naar hierboven genoemde personen op sociale media;
 • plaatsen van ongewenste foto’s van hierboven genoemde personen op sociale media.

Slotbepalingen

Bovenstaand beleid kan worden aangehaald als het beleid van Volley Meerkerk ’95 m.b.t. veilig sportklimaat. Over wijzigingen, aanvullingen, veranderingen van dit beleid beslist het bestuur van Volley Meerkerk ’95

Vertrouwenspersonen

De vertrouwenscontactpersonen van Volley Meerkerk ’95 zijn: 

 • Joanne den Tuinder (D3)
 • Diana Dijkers (D4) 

Mocht je een vervelende ervaring hebben binnen onze vereniging dan kun je die met één van de vertrouwenscontactpersonen bespreken. Je kunt hen ook vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de gedragsregels, waarden en normen binnen onze vereniging en de sport. Je houdt zelf altijd de regie over wat er met je verhaal gedaan wordt. 
Joanne en Diana zijn te bereiken op het volgende mailadres: vertrouwenscontactpersoon [at] volleymeerkerk.nl
 

Foutje gevonden? Neem contact op met Volley Meerkerk.